مدیرعامل راد تراول خبر داد: توافق با روسها برای مقاصد جدید گردشگری - ارمون آنلاین