آیا در شرایط اقتصادی کشور، می‌توان پیشرفت کرد؟ - ارمون آنلاین