رئیس کمیته امداد: حرکت در مسیر ولایت ماموریت مهم کمیته امداد است - ارمون آنلاین