بازدید مدیرکل ارشاد از مجتمع سینمایی و سینما هنروتجربه بابل - ارمون آنلاین