رایزنی مدیرکل ارشاد با رییس صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات به هنرمندان کارآفرین - ارمون آنلاین