دو شهر مازندران در جمع شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر ایران قرار گرفتند - ارمون آنلاین