محسن لزگی؛ روحانیِ پای دار، روحانیِ شب‌های اعدام - ارمون آنلاین