برداشتی واقعی از «تیرماسیزه‌شو» در مستند «لالِ‌شو» - ارمون آنلاین