ساری، دفاع مقدس، ۲۳ نفر، صدام، رزمندگان، جنگ تحمیلی، دیکتاتور، ایران، شمال،