» چگونه در لحظه زندگی کنیم (+ تمرین هایی برای ذهن آگاهی)