» حمایت از هنرمندان مازندرانی در قالب خرید آثار هنری