» دانش آموزان مازندرانی ۲۵۰ مدال قهرمانی کسب کردند