» منابع طبیعی مازندران با انتقال آب دریای خزر مخالف است