گفتگو با استاد ابوالحسن خوشرو: بدون مردم، هنری خلق نمی شود - ارمون آنلاین