موسوی: هشت دستگاه دیالیز به غرب مازندران تخصیص داده می شود - ارمون آنلاین