ابتکار: ۴۱درصد از تسهیلات اشتغال روستایی را زنان دریافت کردند - ارمون آنلاین