برگزاری اولین کارگاه آموزشی پاسخ ملی سلامت ویژه دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک کشور - ارمون آنلاین