برگزاری اولین کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی در ساری - ارمون آنلاین