» استاندار مازندران: شرایط برای افزایش مناسبات بین مازندران و ولگاگراد فراهم است