» دریاکنار هنوز قشنگ نیست، مازندران را زباله بُرد +فیلم