» 134 اسکله تفریحی و گردشگری در مازندران احداث می شود