جذب توریست کشور را از فروش نفت بی نیاز خواهد کرد - ارمون آنلاین