اگر برای زبالۀ شهرهای شمال چاره نیندیشیم هم گردشگران فرار می کنند هم ساکنین - ارمون آنلاین