سفر به لاویج، سفر به پنجره های مه آلود - ارمون آنلاین