» بهره‌برداری از مسجد جامع ساری با شرایط “خطر در بیخ گوش”