شوکتیه، سومین مدرسه متفاوت ایران در بیرجند! - ارمون آنلاین