ورود به این روستا در تاسوعا و عاشورا ممنوع است - ارمون آنلاین