دریاچه چورت ساری؛ شاهکار هنرمندانه زلزله - ارمون آنلاین