قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی - ارمون آنلاین