» تاکید استاندار بر توسعه دریا و صادرات محور در مازندران