تاکید استاندار بر توسعه دریا و صادرات محور در مازندران - ارمون آنلاین