» تور نمایشگاه جشنواره عکس خیام؛ از ارومیه تا روسیه