برخی محلی‌های چابهار این نقطه دیدنی را صخره عشق می‌دانند. اینجا موج‌های اقیانوس با برخورد به صخره به آغوش گردشگران می‌آید یا آنها را در آغوش می‌گیرد …
فیلم: مسلم برکزایی