روستاییان مازنی، سفیران کهن دیار ما(شبی در خانه های کاله سر) - ارمون آنلاین