یک چهارم جمعیت بالای ۳۰ سال مازندران در معرض پرفشاری خون قرار دارند - ارمون آنلاین