مازندران رتبه هفتم چاقی و دیابت را در کشور دارد - ارمون آنلاین