» زمینه تبادل تجاری و گردشگر مازندران و اتریش فراهم می شود