جزئیاتی از سری ششم سریال پایتخت؛ یک پایتخت بهبودیافته! - ارمون آنلاین