ساز ناکوک زیرساخت‌ها با اقتصاد گردشگری/ صنعتی که متولی واقعی ندارد - ارمون آنلاین