فقدان زمینه های مشارکت زنان در برنامه ریزی های توسعه - ارمون آنلاین