زارع، مدیر کل ارشاد مازندران: توسعه پایدار با فرهنگ، هنر، رسانه و تبلیغات محقق می شود - ارمون آنلاین