معاون گردشگری کشور: نمی توانم گردشگر را کنترل کنم وقتی نظارتی بر او ندارم - ارمون آنلاین