بیمارستان های کوچک و غیر استاندارد، مشکل خدمات دهی در مازندران - ارمون آنلاین