پرداخت بیش از ۷۹۲ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی مازندران - ارمون آنلاین