مازندران ۷۵۰ لیتر در ثانیه کمبود آب آشامیدنی دارد - ارمون آنلاین