بشقاب سیمین دوره ساسانی در موزه تاریخ ساری نمایش داده می‌شود - ارمون آنلاین