پرونده ثبتی میراث فرهنگی مازندران با ۳۴ اثر بسته شد - ارمون آنلاین