انجام غربالگری روزانه یک هزار مازندرانی؛ نقطه قوت مدیریت مقابله با کروناست - ارمون آنلاین