خاطرات مشترک ما با «فایزر»، فرشته نجات دنیا - ارمون آنلاین