مصرف سیگار بیماری پسوزیاریس را به شدت تشدید می‌کند - ارمون آنلاین