عباس رجبی: با همراهی هنرمندان و مهندسان، منظر شهری زیبایی برای ساری می سازیم - ارمون آنلاین